Kim thu sét Ingesco PDC 2.1 bán kính bảo vệ 57m

100