Kim thu sét Ingesco PDC 6.4 bán kính bảo vệ 113m

100