Kim thu sét Ingesco PDC.E 30 bán kính bảo vệ 81m

100