Kim thu sét Ingesco PDC.E 45 bán kính bảo vệ 97m

100