Kim thu sét Ingesco PDC.E 60 bán kính bảo vệ 113m

100