Dây tiếp địa Cadivi chính hãng, báo giá dây Cadivi tại Việt Nam

100

  • Loại cáp hạ thế CV Cadivi tiết diện lớn hơn 300mm2 trụ được nhiệt độ 140oC trong vòng 5 giây.
  • Loại cáp hạ thế CV Cadivi tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2 trụ được nhiệt độ 160oC trong vòng 5 giây.